Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Græsted Gilleleje Kommune: Tværgående kompetenceudvikling på hele børn- og unge-området

Opgaven bestod i udvikling og realisering af en model for tværgående kompetenceudvikling på tværs af hele børn- og ungeområdet i kommunen.

Udgangspunktet var et politisk ønske om, at der i de kommende år satses på en tværgående kompetenceudviklingsproces, der involverer samtlige de fagkulturer, der i det daglige har et ansvar for at skabe kvalitet og sammenhæng i arbejdet med børn og unge i Græsted Gilleleje Kommune. Hele omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen var således at sikre en tidlig og tilstrækkeligt koordineret indsats med udgangspunkt i barnets daglige miljøer. Med det klare formål at nedbringe antallet af mere indgribende foranstaltninger over for børn og unge.
 
Formålet med udviklingsprocessen var at blive skarpere på, hvad det egentlig er for nogle kompetencer, der først og fremmest er brug for at udvikle. Og samtidigt at motivere og inspirere til nye måder at arbejde med, og samarbejde om, den konkrete kompetenceudvikling på.

Kompetenceudviklingsprocessen blev startet op med 10 dialogsamtaler med 55 fagpersoner fra dagplejen, daginstitutioner, SFO`er og skoler samt 6 individuelle interview med decentrale ledere. Formålet var:

- at medvirke til at identificere de væsentligste behov for kompetenceudvikling – set med de involverede fagpersoner og lederes egne øjne
 
- medvirke til at identificere de sammenhænge og udfordringer, som i særlig grad giver anledning til, at man som kommunal leder eller fagperson bliver opmærksom på, eller konfronteret med, eget behov for kompetenceudvikling

- medvirke til at identificere de sammenhænge og udfordringer, som i særlig grad giver anledning til, at man som kommunal leder eller fagperson bliver opmærksom på, eller konfronteret med, andres behov for kompetenceudvikling

Som et led i modellen blev der samtidigt udviklet en funktion, som fik titlen kompetenceformidler. Hver institution og skole udpegede sin egen kompetenceformidler. Dennes rolle var, i tæt samarbejde med ledelsen, at medvirke til at identificere de kompetencer og den viden, som allerede fandtes i organisationen. Så kompetenceformidleren på den baggrund blev i stand til at koble kolleger, der stod med konkrete behov for kompetenceudvikling til kolleger, der rent faktisk allerede havde udviklet og afprøvet de kompetencer, der blev efterspurgt.

Kompetenceformidlerne kom desuden til at indgå i tværfaglige netværk, hvor der blev lagt vægt på at få en nuanceret indsigt i forhold til den forskellighed, som de involverede fagkulturer repræsenterer, når det drejer sig om viden, erfaringer og kompetencer.

Målet var dels at give inspiration og motivation til at kunne trække på hinanden i konkrete sammenhænge, hvor kompetenceudviklingen vil kunne profitere af det. Målet var imidlertid også at få kompetenceformidlernes koordinerede og løbende ajourførte vurdering af, hvilke fælles temaer for kompetenceudvikling på tværs af fagkulturerne, som måtte anses som de mest relevante. Og hvorfor.

En af konsekvenserne af den tværfaglige kompetenceudviklingsproces var, at antallet af henvendelser fra første led til Børne- og Borgerrådgivningen faldt mærkbart.


Tilbage til oversigten